Prispevok Na Dopravu

0

Cestovné náhrady sú druhom náhrady, ktorá sa týka všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorí sa dočasne sťahujú za účelom výkonu práce mimo obvyklého podrobnosti miesta výkonu práce ustanoveného v zmluve. Cestovný príspevok: čo to je?

Cestovná náhrada (nazývaná aj „denná diéta“) je forma kompenzácie, ktorá patrí zamestnancovi: ide o dodatočný ekonomický príspevok, ktorým sa odmeňujú platby za výkon pracovnej činnosti vykonávanej mimo zmluvného miesta.

Ide o iný druh odškodnenia v porovnaní

S náhradou výdavkov, aj keď – pri bližšom skúmaní – cestovný príspevok zahŕňa homonymné pojmy odškodnenie, t. j. ekonomický príspevok, a cestovné, t. j. dočasné fyzické premiestnenie. Pojem cestovanie

Kedy je splatná cesta a s ňou aj náhrada výdavkov? Je dôležité zdôrazniť, že základom cestovných náhrad je vždy dočasnosť presťahovania: pracovné cesty sú v skutočnosti dočasnými zmenami miesta výkonu práce, t. j. uskutočňujú sa počas obmedzeného časového obdobia.

Ide o iný druh odškodnenia v porovnaní

Pracovná cesta sa teda líši od pojmu prestup. Tento posledný pohyb v skutočnosti nie je dočasný a umožňuje trvalý pohyb alebo na dlhé obdobia. Cestovné, na deň

Nárok na tento druh náhrady majú všetci zamestnanci alebo odborníci, ktorí potrebujú náhradu za nepríjemnosti spôsobené pracovnou cestou a s tým spojené cestovné náklady. Výška náhrady musí nevyhnutne pokrývať všetky dni spojené s cestovaním a ubytovaním, ako aj so stravovaním a ubytovaním. Cestovná náhrada teda zahŕňa všetky výdavky, ktoré zamestnanec pri pracovnej ceste predpokladá. Prirodzene, je možné získať túto formu pomoci na cestovné náklady, aj keď ste manažér alebo riaditeľ.

Kedy je možné získať cestovné náhrady

Cestovanie je čoraz bežnejšie: v skutočnosti to nie je jednoduchá výnimka. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité pochopiť, kedy je cestovná náhrada splatná a aké sú situácie, v ktorých sa naopak budú musieť preplatiť výdavky.

Na to, aby cestovné náhrady existovali, ako už bolo spomenuté, je potrebné, aby sa práca vykonávala na inom mieste, ako je obvyklé. Ide napríklad o služobné cesty na kontroly do iného závodu, alebo o stretnutie so zákazníkom ďaleko od sídla firmy alebo o rôzne obhliadky na mieste. Hlavným parametrom, ktorý treba mať vždy na pamäti, je dočasnosť presunu.

Kedy je možné získať cestovné náhrady

V prípade cestovných nákladov vynaložených na dosiahnutie zvyčajného miesta výkonu práce (ako je lístok na jednu alebo viacero hromadných dopravných prostriedkov, časové lístky, nafta alebo diaľničné známky) sa neuvádza žiadna zmienka. Vo všetkých týchto prípadoch znášate náklady priamo vy, keďže odškodnenie sa vzťahuje len na pracovisko, t. j. na všetky tie činnosti a úkony, ktoré musíte pri výkone svojej práce vykonať a ktoré zahŕňajú opustenie sídla spoločnosti.

Náhrada výdavkov za nepríjemnosti spôsobené pracovnou cestou sa ďalej nedostáva, ak ako zamestnanec trvalo pracujete v inej kancelárii, než ktorá vám bola pôvodne pridelená: ide o preloženie.

Preto je dôležité mať vždy na pamäti tieto parametre na získanie cestovného:

prítomnosť CCNL; dočasný charakter cesty; cestovanie vykonávané pri výkone vlastnej činnosti; vrátiť sa na hlavné pracovisko. Na koľko má zamestnanec nárok?

Keď ste pochopili, kedy máte nárok na poberanie cestovného, je nevyhnutné overiť si, či je pripísaný správnym spôsobom a či suma zodpovedá tomu, na čo máte nárok. Ako však zistíte výšku cestovného? Pomôže vám CCNL, kolektívna pracovná zmluva (napríklad živnostenská CCNL). Je dôležité mať na pamäti, že v závislosti od typu zmluvy, ktorú ste podpísali, sa poistné plnenie môže líšiť v závislosti od parametrov stanovených zákonom.

Preto má každý sektor svoje špecifiká: sektor obchodu (prevod obchodu CCNL obchod) sa napríklad líši od sektora stavebníctva alebo obrábačov kovov (od cestovného pre obrábačov kovov), rovnako ako to poskytujú autodopravcovia (dopravní cestní dopravcovia 2020). za príspevok, ktorý sa líši od príspevku cestovného ruchu. Suma sa vypočítava ako percento dennej mzdy a musí sa vyplácať počas celého trvania prestupovej činnosti.

Druhy benefitov pre pracovníkov

Paušálne cestovné: náhrada výdavkov sa uskutočňuje na základe pevného parametra predpokladaného v zmluve c, ktorý nie je ovplyvnený typmi činností, ktoré vykonávate. To znamená, že ak je tento typ výpočtu cestovných náhrad zahrnutý vo vašej CCNL, dostanete uvedenú sumu bez akýchkoľvek zmien. Napríklad v odvetví Kovospracujúci priemysel sa bude účtovať poplatok 42,85 € za celú cestu, 11,73 € za obed. a večere a 19,39 €, ak sa vyžaduje prenocovanie.

Náhrada cestovných výdavkov: ako náhradu cestovných náhrad môže spoločnosť siahnuť po náhrade výdavkov. Tento druh náhrady výdavkov je možný len vtedy, ak o to zamestnanec požiada preukázaním všetkých vynaložených pracovných nákladov: sú potrebné výkazy výdavkov a doklady o vykonaných platbách.

Druhy benefitov pre pracovníkov

Zmiešaná náhrada výdavkov: v niektorých zmluvách sa predpokladá kombinácia dvoch predchádzajúcich prvkov. V skutočnosti je ustanovený paušálny príspevok, pričom sa pridáva aj náhrada niektorých samostatných výdavkov, ako sú cestovné, stravné a ubytovanie. To znamená, že k ekonomickému príspevku, ktorý by ste mali dostať na základe zmluvy, sa pripočíta dodatočná suma, ktorá však musí byť zdokumentovaná.

Podľa novej legislatívy musí byť každá platba vysledovateľná. Vďaka online kontrolným účtom, ako je Qonto, sa tieto procesy môžu stať jednoduchými a rýchlymi.

Príspevok na cestovanie do zahraničia a Taliansko: daňové údaje

V závislosti od typu ustanovenej náhrady a miesta cestovania bude platiť aj odlišný daňový režim pre pracovníka a zamestnávateľa. Rozlišuje sa medzi cestovaním v Taliansku, cestovaním do zahraničia a cestovaním, ktoré sa uskutočňuje v obci miesta výkonu práce. V druhom prípade sa budú uplatňovať príspevky INPS aj zdanenie.

Ak si naopak práca vyžaduje prestup za hranice štátu, hovoríme o prestupe do zahraničia (a relatívnej „zahraničnej cestovnej náhrade“). V prvom aj v druhom prípade platí séria obmedzení spojených so zdaňovaním:

Cestovanie do Talianska alebo do zahraničia s paušálnym príspevkom: ak je príspevok nižší ako 46,68 EUR na deň, pri vnútroštátnych pracovných cestách a 77,46 EUR pri zahraničných, neuplatňuje sa príspevok INPS ani Irpef. Ak naopak suma presiahne túto hranicu, zdaní sa len suma, ktorá presiahne stanovenú hranicu.

Veľkou výhodou je, že si nebudete musieť

Uchovávať účtenky alebo účtenky na jednotlivé výdavky, ako je stravovanie a ubytovanie. Okrem toho sa tieto sumy nepovažujú za príjem, a preto ich nebudete musieť uvádzať v jedinečnom modeli ani v modeli 730.

Cestovné do Talianska alebo do zahraničia zmiešané náhrady: ak namiesto toho existuje zmiešaná náhrada v CCNL, dane sa nevzťahujú na paušálnu časť, ak príspevok na cestu do Talianska nepresahuje 30,99 EUR za deň a príspevok na zahraničnú cestu 51,65 EUR (vrátane stravy a ubytovania).