Nasi Odbornici

0

V obciach s počtom obyvateľov nad 15 000 obyvateľov tvorí obecné zastupiteľstvo starosta a dvadsať poslancov. Predsedom rady je predseda zvolený spomedzi členov podrobnosti rady na prvom zasadnutí.

Predseda zastupuje celé obecné zastupiteľstvo, chráni dôstojnosť jeho úlohy a zabezpečuje výkon funkcií, ktoré mu ukladá zákon a štatút.  Súčasným predsedom obecného zastupiteľstva mesta Sestu je pán Antonio chýba. Predseda zabezpečuje chod zastupiteľstva a najmä: zvoláva a predsedá obecnému zastupiteľstvu;

Na žiadosť primátora alebo pätiny poslancov

Je povinný zvolať zastupiteľstvo v lehote najviac dvadsiatich dní so zaradením požadovaných tém do programu;

formuluje program na erudovaných návrhoch, ktoré predkladá starosta, junta a v nadväznosti na právomoc iniciatívy aj poslanec obecného zastupiteľstva;

organizuje činnosť obecného zastupiteľstva podľa logiky plánovania zasadnutí a za pomoci porady vedúcich skupín určuje pracovný program zastupiteľstva;

Na žiadosť primátora alebo pätiny poslancov

dohliada na priebeh zasadnutí rady, riadi a usmerňuje diskusiu, upresňuje termíny otázok, o ktorých sa má hlasovať, udeľuje právo vystúpiť a oznamuje výsledok hlasovania;

stanovuje postupy pre prístup verejnosti do rokovacej sály a zaručuje čo najširšiu publicitu zasadnutí obecného zastupiteľstva;

zvoláva a predsedá konferencii vedúcich skupín;

dohliada na priebeh činnosti komisií predstavenstva a vykonáva vo vzťahu k nim impulzné funkcie, spočívajúce najmä v preverovaní dodržiavania časov, ktoré sú im určené na plnenie ich povinností a činností, v preverovaní postupu prác a v presadzovaní akákoľvek užitočná iniciatíva, ktorá môže zefektívniť a včas vykonať činnosť komisií;

vyvinie akúkoľvek užitočnú iniciatívu, ktorá umožní poslancom získavať novinky, informácie a podklady na výkon ich mandátu a v prípade potreby žiada o súčinnosť obecné úrady, ktoré sú povinné ju poskytovať pri formulovaní a predkladaní uznesení, agendy, podnety, otázky, interpelácie;

zastupuje mestské zastupiteľstvo na verejných podujatiach. VÄČŠINOVÉ OBECNÉ ZASTUPITEĽstvá: KAŽDÝM KONKRÉTNYM POVINNOSTIAM URČUJE STAROSTA V SPOLUPRÁCI S OBECNÝM ZASTUPITEĽOM

Palazzolo sull’Oglio, 18. 10. 2022 – Áno rozdeleniu jednotlivých úloh mestským poslancom za cielené projekty a iniciatívy, ktoré sa majú realizovať v spolupráci s obecným zastupiteľstvom.

Dekrét ktorým starosta Gianmarco Cossandi

Udelil každému z väčšinových mestských poslancov Palazzola sériu úloh na prehĺbenie a vypracovanie projektov v špecifických oblastiach v súlade s administratívnou činnosťou a cieľmi mandátu.

Vymenovania, ktoré zo zrejmých dôvodov nie sú rovnocenné s delegáciami rady, keďže príslušní členovia rady nebudú môcť vykonávať aktívne administratívne úlohy ani prijímať akty s vonkajším významom.

Ide o úlohy – za ktoré sa nepredpokladá žiadna odmena ani náhrada – výlučne v spolupráci so samotným primátorom as príslušnými radcami.

Dekrét ktorým starosta Gianmarco Cossandi

Konkrétny spôsob, ako umožniť na jednej strane samotným poslancom získať skúsenosti s riešením a diskusiou o rôznych problémoch a na druhej strane umožniť každému poslancovi väčšinovej skupiny – jednej skupiny, ktorá zahŕňa tri zoznamy na podporu prvého občana, alebo Pokračujme spolu, San Pancrazio s Cossandim a Città in Testa – aktívne spolupracovať s mestskou radou a uľahčovať jej prácu.

V skutočnosti sa každý člen Rady bude môcť spoľahnúť na vzácnu pomoc rôznych členov rady, ktorí budú podliehať svojmu oddeleniu.

Konkrétne sa radný Francesco Acerbis, ktorý dostal za úlohu spolupracovať pri realizácii projektu participatívneho rozpočtu a susedskej kontroly, odkáže na starostu Gianmarca Cossandiho, ktorý zastáva úlohu člena rady s právomocami v oblasti vzdelávania a práva na štúdium. , Verejné práce a práce, Bezpečnosť občanov, Civilná ochrana a územná ochrana a Nadobecná politika a vzťahy.

Radca Marcello Foglia, ktorý dostal za úlohu pracovať na vytvorení a rozvoji Energetického spoločenstva, ako aj na rozvoji projektov pre trvalú udržateľnosť životného prostredia, bude mať ako referenčný bod zástupcu starostu a člena rady Francesca Marcandelliho (Gestione del Territorio, udržateľnosť životného prostredia, regenerácia miest, súkromná výstavba, poľnohospodárska politika).

Zatiaľ čo radný Francesco Feltri

Ktorý bol poverený úlohou presadzovania zásahov mestskej regenerácie, budem podávať správy samotnému Marcandellimu a radnému Brunovi Belovi. tti (Výrobné a komerčné aktivity, zveľaďovanie športu a ochrana a obnova verejného dedičstva).

Radní Sara Strabla, zodpovední za projekty inklúzie a v rámci Mierového stola; Lara Beretta, ktorá sa bude zaoberať komunitnými projektmi sociálnej starostlivosti; a

Annalisa Vera Arcangeli za projekty na zvyšovanie povedomia proti plytvaniu potravinami a podpore zdravia budú namiesto toho podávať správy radnej Ombretta Pedercini (sociálne služby, zdravie, rovnaké príležitosti, personálny manažment).

Zatiaľ čo radný Francesco Feltri

Zatiaľ čo členovia rady Vanessa Delbarba, zodpovedná za projekty na podporu atraktívnosti mesta a vo vzťahu k združeniu Terra della Franciacorta, a Silvia Danesi, zodpovedná za propagáciu a rozvoj Paktu čítania v spolupráci s Mestskou knižnicou v Lanfranchi a Il. Knižnica Giralibro bude podliehať radnej Marine Bertoli (kultúrne plánovanie, turistická atrakcia a zveľaďovanie, politika pre mládež).

Člen rady Vincenza Verrocchi, poverený spoluprácou pri príprave sociálnej správy a pri implementácii programu, bude podávať správy poslancovi Matteovi Gattovi (Ekonomická udržateľnosť, finančné plánovanie, daňový manažment, demografické služby, implementácia programu) .

Našu prácu chceme aj naďalej

charakterizovať kolegiálnosťou a spoluprácou,” uviedol starosta Gianmarco Cossandi. Na jednej strane týmto ustanovením ešte viac posilníme administratívny tím, ktorý sa tak bude môcť spoľahnúť na vzácnu pomoc.

Svojich väčšinových poradcov na celý rad problémov a projektov, ktoré sú súčasťou nášho programu, na druhej strane pracujeme na tom, aby samotní riaditelia získali väčšiu dôveru vo fungovanie administratívnej mašinérie. Skutočný a konkrétny spôsob šírenia administratívnej kultúry, sfunkčniť riaditeľov v danej oblasti a v budúcnosti pripraviť pôdu pre obrat v mene kompetencie a profesionality“.