Očné chyby a ich korekcia

Optický systém oka a veľkosť resp. dĺžka oka nie sú u každého jedinca rovnaké. Práve tieto odlišnosti spôsobujú refrakčné chyby oka. Refrakčná chyba je teda chyba optického systému oka. Pri normálnom videní svetlo vstupuje do oka cez rohovku a je zaostrené do jediného bodu na sietnici. U človeka s refrakčnou chybou sa svetelné lúče správne nelámu a oko nevidí ostro. Namiesto toho ostrý obraz vznikne pred sietnicou, za sietnicou alebo v dvoch rozdielnych bodoch.

Normálne videnie – emetropia

Pri normálnom videní svetlo vstupuje do oka cez rohovku. Rohovka a šošovka lámu svetelné lúče a premietajú ich do ohniska na sietnicu.
emetropia

Krátkozrakosť – myopia

Krátkozrakosť je refrakčná chyba, pri ktorej sa rovnobežné lúče prichádzajúce do oka lámu tak, že sa pretínajú pred sietnicou. Znamená to, že ostrý obraz vzniká pred sietnicou a na sietnici vzniká obraz rozmazaný. Krátkozraké oko má posunutý ďaleký bod do určitej konečnej vzdialenosti a všetky objekty za týmto bodom vidí oko rozmazane. Do blízka však vidí krátkozraké oko dobre. Táto refrakčná chyba sa koriguje rozptylkami – konkávnymi (mínusovými) sklami.

myopia

Ďalekozrakosť – hypermetropia

Ďalekozrakosť je refrakčná chyba pri ktorej sa paralelné lúče vstupujúce do oka lámu tak, že sa zbiehajú za sietnicou. Na sietnici vzniká obraz rozmazaný. Ďaleký bod u ďalekozrakých je v nekonečnej vzdialenosti a blízky bod je značne vzdialený od oka, preto ďalekozrakí ľudia musia akomodovať nielen pri pohľade do blízka, ale i pri pohľade do diaľky. Táto chyba sa koriguje spojkami – konvexnými (plusovými) sklami.

hypermetropia

Astigmatizmus

Zvláštny typ refrakčnej chyby predstavuje astigmatizmus. Astigmatické oko nemá vo všetkých rezoch (meridiánoch) rohovky alebo šošovky rovnakú silu lomivosti. Astigmatizmus môže byť rohovkový alebo šošovkový, častejšie však býva rohovkový. Za fyziologické pokladáme to, ak je rohovka viacej zakrivená vo vertikálnom meridiáne a plochšia v horizontálnom meridiáne. Ak je rozdiel v sile lomivosti v najviac a v najmenej zakrivenom meridiáne do 0,5D ide o astigmatizmus fyziologický.

astigmatizmus

Keratokonus

Dedegeneratívne ochorenie rohovky, pri ktorom sa určitá časť rohovky stenčuje a vyklenuje. Tým sa mení potreba nosenia dioptrií a videnie.

Keďže predná plocha rohovky zohráva veľmi dôležitú úlohu pri refrakčnom stave oka, každá zmena jej polomeru krivosti sa prejaví na kvalite videnia.

pagephoto3 kera

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás, radi vám odpovieme na vaše otázky.

Kontaktovať
Napísali o nás

Dr. Marian Šalát