PEDAGOGIKA a PSYCHOLÓGIA

 (19)

Ako zvládať konflikty
Alternatívne školstvo
Anglicko-Slovenský pedagogický slovník
Diskurz a myseľ
Kultúra a multikultúrna výchova
Nadané dieťa
O zmysle života
Pedagogicko-didaktická práca učiteľa
Psychopatologické a sociálnopatologické prejavy u dieťaťa
Súčasná psychológia náboženstva
Úvod do epistemológie Jeana Piageta
Úvod do psychológie
Všeobecná didaktika
Všeobecná patopsychológia - Patopsychológia mentálne postihnutých
Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii
Základné pojmy v pedagogike a andragogike
Základy sociálnej psychológie
Základy školskej pedagogiky
Základy vývinovej psychológie

 

 


Alternatívne školstvo

M. Zelina
IRIS, viaz., 260 strán

na začiatok strany

Publikácia je určená všetkým študentom učiteľských smerov, pedagogickým pracovníkom a učiteľom. Oboznamuje s problematikou nových prístupov k vyučovaniu.

cena: 229,00 Sk

 

 

Nadané dieťa
J. Laznibatová
IRIS, viaz. 412 strán

na začiatok strany

Autorka sa podujala vyplniť citeľnú medzeru v literatúre o mimoriadne zložitej a citlivej otázke nadaných detí. Ide o rozsiahlu štúdiu týkajúcu sa problematiky inteligencie, tvorivosti, nadania, spoločenských aspektov podpory nadaných detí, výchovy a vzdelávania, vrátane charakteristiky učiteľa a jeho prístupu k špecifickým metódam výučby. Osobitný dôraz kladie na identifikáciu nadania detí a na projekt alternatívnej starostlivosti. Kniha je určená pedagógom, rodičom, psychológom, študentom pedagogiky a psychológie i širšej odbornej a laickej verejnosti. Autorka dobre pozná domácu i zahraničnú literatúru k danej problematike, ale čo je cenné, prezentuje aj poznatky vlastných výskumov a získaných skúseností zo školy pre nadané deti.

cena: 370,00 Sk

 

 


Všeobecná didaktika

E. Petlák
IRIS, brož., 276 strán

na začiatok strany

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika. Alternatívne školstvo.

cena: 120,00 Sk

 

 


Pedagogicko-didaktická práca učiteľa

E. Petlák
IRIS, viaz., 120 strán

na začiatok strany

Publikácia je zameraná na pedagogicko-didaktickú prácu učiteľa. Autor sa zameral na základné otázky, ktoré umožnia hlbšie sa zamyslieť nad riadením výchovno-vzdelávacieho procesu. Obsahové zameranie vychádza z viacročného poznania výchovno-vzdelávacej praxe. Autor zdôrazňuje rozhodujúce postavenie učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese a z toho hľadiska sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa vo výchovnosti a humanizácii vyučovania, analyzuje účinnosť vyučovacích metód, sebareflexiu práce učiteľa a pod. Autor sa zamýšľa aj nad úlohami učiteľa a školy v budúcnosti. Publikácia umožní študentom preniknúť do viacerých otázok, ktoré sú v bežných učebniciach pedagogiky a didaktiky iba spomenuté, ale menej analyzované. Jej štúdium prehĺbi záujem o pedagogicko-didaktické otázky práce učiteľa a vyučovania vôbec a prispieva tak k profesionálnej orientácii na budúce učiteľské povolanie. Učiteľom, ktorí sú už v praxi, umožní konfrontáciu vlastnej práce s tvorivejšími prístupmi, ktoré sa v publikácii vyzdvihujú. Hlavné témy: Učiteľ a žiak vo výchovno-vzdelávacom procese. Výchovnosť a vzdelávací proces. Humanizačné aspekty výchovno-vzdelávacieho procesu. Účinnosť vyučovacej metódy. O štýloch učenia sa žiakov. Sebareflexia práce učiteľa. Škola a budúcnosť.

cena: 159,00 Sk

 

 

Základy školskej pedagogiky
Ľ. Višňovský - V. Kačáni a kol.
IRIS, viaz., 228 strán

na začiatok strany

Existujú vedecké disciplíny, ktoré sa zameriavajú na špecifické problémy výchovy a vzdelávania. Spomeňme predškolskú pedagogiku, vysokoškolskú pedagogiku, andragogiku, pedagogiku rodinnej výchovy a pod. V systéme pedagogických vied má osobitné miesto školská pedagogika. Učebnica, ktorá sa čitateľovi dostáva do ruky, je v tejto oblasti na Slovensku prvou lastovičkou. Bez nároku na komplexnosť a vyhranenosť predmetu školskej pedagogiky si autori vytýčili aspoň dva ciele. Informovať študentov - adeptov učiteľstva, ako i vyučujúcich v praxi o konkrétnych problémoch pedagogickej teórie a možnosti jej uplatnenia v každodennej činnosti; podnietiť odborníkov ďalej spresňovať predmet školskej pedagogiky a hlbšie rozpracúvať nielen teoretické problémy, ale najmä praktické otázky, ktoré výrazne ovplyvnia výchovno-vzdelávací proces v škole.

cena: 169,00 Sk

 

 

Základné pojmy v pedagogike a andragogike
Š. Švec
IRIS, viaz., 320 strán

na začiatok strany

Monografia je netradičným výkladom o usústavnení hlavných termínov pedagogiky a andragogiky. Všíma si mnohoaspektné vzťahy medzi takými pojmami ako je osobnosť, rozvoj, výchova, vzdelávanie, vzdelanie, vzdelanosť, výcvik, socializácia, personalizácia, výučba, učenie sa  a iné príbuzné termíny. Primeraným jazykom objasňuje viacznačné termíny v nových súvislostiach z hľadiska súčasného stavu teoretického poznania ako aj metodologického hľadiska systémového prístupu. Z obsahu: Systémová štruktúra základných pojmov; Edukačné učenie sa a učenie; Školské učenie sa a učenie; Výučba; Vzdelávanie vychovávanie a vycvičovanie ako domény učenia, výučby a edukácie; Edukácia, socializácia osobnosti ... Monografiu dopĺňa Anglicko-slovenský slovník pedagogických a andragogických termínov. Slovensko-anglické ekvivalenty sa nachádzajú v abecedne zoradenom registri.

cena: 229,00 Sk

 

 

Kultúra a multikultúrna výchova
E. Mistrík a kol.
IRIS, viaz., 348 strán

na začiatok strany

Táto knižka chce uviesť čitateľa do zmyslu multikultúrnej výchovy. Vysvetľuje nevyhnutnosť multikultúrnej výchovy v súčasnom svete, hľadá jej možnosti, ukazuje výhody aj obmedzenia. Text je v prvom rade zacielený na vysokoškolských študentov, určite ho však privítajú aj záujemcovia mimo univerzít, pretože literatúry na túto tému je ešte stále nedostatok. Multikultúrna výchova hovorí v prvom rade o kultúre, preto knižka začína stručným vymedzením a opisom kultúry a kultúrnych procesov. Autori však nechceli zostať len na úrovni rozprávania o potrebe pochopiť iné kultúry. Chceli aj prakticky prispieť k ich vzájomnému pochopeniu, a tak knižka končí stručným prehľadom alternatívnych kultúr posledných desaťročí. Chceli urobiť knižku, ktorá je trochu multikultúrna aj vo svojom tvare, preto sa vôbec neobmedzovali pri vnášaní vlastných osobných a národných zvyklostí do textu. Kniha je dvojjazyčná (Slovensko-Anglická).

cena: 159,00 Sk

 

 

Anglicko-Slovenský pedagogický slovník
P. Gavora - J. Mareš
IRIS, viaz., 240 strán

na začiatok strany

Pomáha pri čítaní anglickej odbornej literatúry. Použitie v pedagogike, psychológii, sociológii, knihovníctve, lingvistike a inde. Cca 5 000 hesiel.

cena: 159,00 Sk

 

 

Základy sociálnej psychológie
J. Boroš
IRIS, brož., 228 strán

na začiatok strany

Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie v interakcii rôznych sociálnych zoskupení. Úlohou knihy je na primeranej vedeckej úrovni a vhodným spôsobom ponúknuť vedomosti z oblasti objasňovania, formovania medziľudských vzťahov pozitívne orientovaných na život a na riešenie problémov. Vhodné pre študentov humánnych, sociálnych a ekonomických smerov.

cena: 179,00 Sk

 

 


Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii

L. Strmeň - J. Ch. Raiskup
IRIS, viaz., 320 strán

na začiatok strany

Výkladový slovník napomáha správne porozumieť psychologickým pojmom a je tak užitočnou pomôckou nielen pre laikov, ale aj pre študentov a absolventov psychológie, pedagogiky a medicíny, pre personalistov v organizáciách a na školách.

cena: 199,00 Sk

 

Diskurz a myseľ
R. Harré - G. Gilett
IRIS, viaz., 214 strán

na začiatok strany

Diskurzívna psychológia je vyvrcholením viacerých nezávislých prúdov, ktoré vychádzajú z prác G. H. Meada a L. Vygotského. Zahŕňa v sebe aj také súčasné smery, ako je etnometodológia či etnogenetika. Táto kniha sa pokúša vysvetliť základné princípy a niektoré výsledky diskurzívnej psychológie ľahko zrozumiteľných spôsobom.

cena: 199,00 Sk

 

 

 

Psychopatologické a sociálnopatologické prejavy u dieťaťa
K. Turček
IRIS, viaz., 132 strán

na začiatok strany

Téma tejto publikácie je v súčasných konfliktných medziľudských vzťahoch mimoriadne aktuálna. Najväčšia pozornosť je venovaná vzniku neuróz u detí a mládeže. Hostilita, agresivita, delikvencia, predčasná sexualita, otázky alkoholizmu a iných závislostí.

cena: 149,00 Sk

 

 

Základy vývinovej psychológie
I. Jakabčic
IRIS, brož., 84 strán

na začiatok strany

Poznatky vývinovej psychológie umožňujú pedagógovi lepšie poznať dieťa, ktoré učí a vychováva. Žiaduci efekt výchovno-vyučovacej činnosti môžeme očakávať len vtedy, ak spôsob realizácie tejto činnosti zodpovedá dosiahnutej vývinovej úrovni dieťaťa, ak požiadavky, ktoré na dieťa kladieme sú primerané jeho možnostiam a dieťa je reálne schopné ich splniť. Často môže úroveň vývinu žiaka zodpovedať úrovni normy daného veku, ale nemusí byť v súlade s jeho reálnymi predpokladmi - žiak má na viac ako momentálne dosahuje. Úlohou vychovávateľa, učiteľa je snažiť sa poznať potenciál dieťaťa a napomáhať mu k jeho najplnšiemu rozvinutiu. Z obsahu: Predmet vývinovej psychológie. Význam vývinovej psychológie pre pedagogickú prax. Psychický vývin a jeho podmienky. Zrenie a učenie. Vývinová kríza. Periodizácia psychického vývinu. Štádiá morálneho vývinu a pod. Poruchy vývinu.

cena:  99,00 Sk

 

 


Úvod do psychológie

J. Boroš
IRIS, viaz., 304 strán

na začiatok strany

V prvom rade je publikácia učebnicou adresovanou všetkým tým, ktorí v rámci učebných programov štúdia na vysokých školách majú predmet Psychológia, alebo Základy psychológie, či Úvod do psychológie. Nie je však špeciálne určená len študentom ekonómie, sociálnej práce, práva, politológie, pedagogiky, umenia, etiky, či medicíny. Autor v posledných rokoch svojho pôsobenia poznal požiadavky i potreby viacerých takto orientovaných študijných odborov a preto sa táto učebnica obsahovo líši od jeho predchádzajúcich publikácií, má širší záber.

cena: 179,00 Sk

 

 

 Všeobecná patopsychológia - Patopsychológia mentálne postihnutých
I. Jakabčic - L. Požár
IRIS, brož., 194 strán

na začiatok strany

Autori podávajú komplexný obraz o predmete, obsahu, metódach a význame patopsychológie, jej mieste v systéme vedeckých disciplín, základných pojmoch, ktoré sa najčastejšie v patopsychológii používajú ako je napr. Psychická anomália, psychický deficit, retardácia, deprivácia, demencia, regresia, frustrácia a stres, defekt a defektivita a pod. Analýze je podrobené chápanie vývinu z hľadiska patopsychológie, osobitná pozornosť sa venuje problému normality a abnormality a samostatná súčasť patrí patopsychológii mentálne postihnutých (predmet patopsychológie mentálne postihnutých, osobnosť mentálne postihnutých, špecifické problémy procesu socializácie). Kniha je určená študentom, učiteľom a všetkým, ktorí sa zaoberajú psychológiou.

cena: 149,00 Sk

 


Ako zvládať konflikty

V. Kačáni - M. Bucková
IRIS, viaz., 136 strán

na začiatok strany

Byť človekom znamená dostávať sa do rozporov v súkromí, v spoločnosti, medzi národmi i štátmi. Zároveň to však znamená schopnosť odmietnuť prehnané požiadavky partnerov, ale aj zručnosti zvládať a riešiť konfliktné situácie. Predkladaná publikácia sa skladá z dvoch častí - teoretickej, ktorá prináša základné informácie o podstate konfliktov, o citovom prežívaní, medziľudských vzťahoch. Druhá, praktická časť sa zase zameriava na riešenie konfliktov, zmenu správania, myslenia a emócii.

cena: 149,00 Sk

 

 

O zmysle života
A. Adler
IRIS, brož., 170 strán

na začiatok strany

Kniha predstaviteľa individuálnej psychológie by mohla byť pomôckou, ktorá osvetľuje cestu hľadania konkrétneho jedinca. Svet kladie stále nové a nové nároky a každý z nás na ne reaguje individuálne. Z určitého pohľadu je dôležité hľadať zmysel života a pochopiť, prečo ho rôzni ľudia vnímajú inak. Kniha je uvedením do sveta a tajomstiev psychického života človeka, umožňuje lepšie pochopenie a orientáciu v labyrinte ľudských citov, potrieb a motívov konania.

cena: 99,00 Sk

 

 

Súčasná psychológia náboženstva
M. Stríženec
IRIS, viaz., 236 strán

na začiatok strany

Po rozbore teoretických otázok a hlavných trendov doterajšieho vývoja psychológie náboženstva je osobitná kapitola venovaná základným metodologickým otázkam výskumu v tejto oblasti. Rozoberajú sa tiež niektoré základné pojmy (religiozita, spiritualita) a podrobne sa popisujú výskumy dimenzií religiozity. Ďalšie kapitoly sú venované vývinu religiozity (náboženské hodnoty). Osobitne sa rozoberá vzťah náboženstva a zdravia (kvalita života, strach zo smrti, samovraždy) a náboženské zvládanie záťaže. V kapitole o sociálnopsychických aspektoch religiozity sa poukazuje na prosociálne správanie, predsudky a pod. Psychologické aspekty náboženských siekt a kultov sú predmetom ďalšej kapitoly. Posledné kapitoly sú venované psychológii ateizmu a najvýznamnejším psychológom náboženstva. Rozsiahly zoznam prevažne zahraničnej literatúry poslúži záujemcom o hlbšie vniknutie do problematiky.

 

cena: 149,00 Sk

 

 

Úvod do epistemológie Jeana Piageta
J. Rybár
IRIS, viaz.., 124 strán

na začiatok strany

Rozsah diela J. Piageta (1896-1980) je ohromujúci. Predovšetkým si treba všímať jeho encyklopedický záber. Štúdia J. Rybára je vydarený pokus o úvod do rozsiahleho Piagetovho diela, predovšetkým do jeho teórie poznania z hľadiska Piagetovho riešenia epistemologických problémov matematiky, fyziky, biológie, psychológie a sociológie. Autorov prístup k výkladu Piagetovej koncepcie determinovali problémy spojené s jeho pedagogickou prácou, preto si hlbšie všíma problémy dejín vedeckého myslenia a kognitívnych vied. Informáciu o formovaní Piagetovej koncepcie pokladá za jednu z efektívnych ciest, ako porozumieť základom jeho koncepcie.

 

cena: 99,00 Sk