JAZYKOVEDA

 (3)

 

Osudy eseje
Pravidlá slovenského pravopisu

Študijné texty zo slovenského jazyka na prijímacie pohovory na VŠ

 

 

Pravidlá slovenského pravopisu
kolektív
Veda, brož., 576 strán

na začiatok strany

Posledné prepracované vydanie. Zmeny zachytené v publikácii odrážajú najnovší vývin jazyka. Pravidlá kodifikujú správny spôsob písania slov v spisovnej slovenčine a sú určené pracovníkom v štátnej správe, novinárom, redaktorom, žiakom, študentom, učiteľom - všetkým aktívnym používateľom slovenského spisovného jazyka.

cena: 289,00 Sk

 

Študijné texty zo slovenského jazyka na prijímacie pohovory na VŠ
J. Porubcová - A. Rollerová - G. Gotthardová - T. Oravec
IRIS, brož., 120 strán

na začiatok strany

Študijné texty zo slovenského jazyka sú určené všetkým absolventom stredných škôl, ktorí prejavujú záujem o štúdium slovenského jazyka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Rovnako môžu pomôcť i absolventom stredných škôl, ktorí prejavujú záujem o štúdium odboru učiteľstva I. stupňa základnej školy. Texty môžu poslúžiť ako zdroj informácií aj študentom stredných škôl, ktorí sa pripravujú na prijímacie pohovory aj na inú vysokú školu.  Predkladaný materiál je súhrnom požiadaviek na vedomosti a zručnosti, ktoré má ovládať absolvent strednej školy zo slovenského jazyka. Študijné texty nadväzujú na učebnú látku základnej a strednej školy a tak umožňujú študentom, ktorí majú záujem o štúdium slovenského jazyka, upevniť a prehĺbiť si svoje vedomosti a čo najlepšie sa pripraviť na prijímacie pohovory.

cena: 149,00 Sk

 

 

Osudy eseje
P. Valček
IRIS, viaz., 194 strán

na začiatok strany

 Publikácia má odborný ráz, no zároveň je určená čo najširšiemu okruhu záujemcov. Usiluje sa o ucelený pohľad na problematiku, no zároveň je osobným vyznaním autora, s cieľom prispieť k postupnému ozdravovaniu paradoxnej esejistickej situácie na Slovensku, ktorá sa prejavuje značnou populárnosťou esejistickej formy, a súčasne nepresným povedomím o nej, ba dokonca zneužívaním pojmu eseje pri tvorbe povrchného imidž niektorých autorov. Na druhej strane je tu vecne neukotvené školometské používanie pojmu esej na označenie bežných písomných úloh študentov, stredoškolákov i poslucháčov univerzít. Na bohatom textovom materiále z tvorby špičiek európskej esejistiky približuje dielo základné estetické a logické postupy esejistickej tvorby. Z viacerých monumentálnych esejistických diel, ako je F. Nietzsche: PRÍPAD WAGNER, J. Swift: ESEJ O OSUDE, G. Orwel: POLITIKA A REČ, ktoré v minulosti ani vôbec nemohli vyjsť, prináša publikácia obsiahle ukážky v sviežom, hodnotnom preklade do slovenčiny. Precíznym rozlíšením pojmu stanovisko (formulácia problému) rysuje dielo exaktný rámec média eseje, založený na najmodernejších poznatkoch o zmyslovej aktualizácii reči a jazyka v historických podmienkach kultúry a civilizácie.

 

cena: 149,00 Sk